Privacyverklaring

In deze verklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo is helder hoe wij werken.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Van der Pols Letselschade verzamelt en verwerkt van haar cliënten en andere bezoekers van haar website.


Van der Pols Letselschade

De primaire dienstverlening van Van der Pols Letselschade betreft belangenbehartiging op het gebied van letselschade. Van der Pols Letselschade verleent buitengerechtelijke hulp aan slachtoffers van letselschade. Deze activiteiten vinden niet plaats via de websites maar via separate, beveiligde, omgevingen. Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze website. Op onze website kunnen bezoekers via een formulier vragen stellen en het verzoek doen om contact met hen op te nemen. Van der Pols Letselschade treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens, in het kader van deze privacyverklaring, zijn:

Van der Pols Letselschade

Tel: 06-10497952

E-mail: info@vdpl.nl

Correspondentieadres:

Strevelsweg 700

Unit 303 – G8899

3083 AS Rotterdam

Verwerking van persoonsgegevens

Van der Pols Letselschade hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website en voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving. Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

 1. Bezoek website

Van der Pols Letselschade maakt op de websites gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonsgegevens en worden anoniem opgeslagen.

2.         Contactformulier website

Wanneer een bezoeker met behulp van een formulier op de website informatie opvraagt of een verzoek doet om contact met hem/haar op te nemen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie. Van der Pols Letselschade gebruikt deze gegevens daarnaast om met u te communiceren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u op onze website gegevens invult voor één van de doeleinden zoals hierboven genoemd, bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze dienst(en) door een e-mail te sturen naar info@vdpl.nl

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, heeft Van der Pols Letselschade passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het betreft onder andere:

 • het maken van een dagelijkse back-up van onze database en
 • het toepassen van een versleutelde verbinding op onze servers.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Van der Pols Letselschade verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derde partijen, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Bij een aantal diensten maken wij gebruik van derde partijen die onder de verantwoordelijkheid van Van der Pols Letselschade optreden als verwerker van persoonsgegevens. Wij doen uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via het privacyreglement.

Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd het recht, met redelijke tussenpozen, om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Nadat u deze heeft bekeken, kunt u vragen om deze te laten corrigeren of te wissen. Daarnaast kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens laten blokkeren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via info@vdpl.nl

Klachten?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u daar vinden.

Vragen?
Wij hechten grote waarde aan uw mening. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de manier waarop Van der Pols Letselschade met uw gegevens omgaat of wilt u uw persoonsgegevens inzien, dan kunt u contact opnemen met ons via info@vdpl.nl

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. U vindt de meest actuele versie van de privacyverklaring altijd op de website www.vdpl.nl

8 februari 2021

  vdpl

  Van der Pols Letselschade in Rotterdam is een jong, dynamisch en modern letselschadekantoor met korte communicatielijnen en veel persoonlijk contact.

  VDPL gelooft in een persoonlijke aanpak en luistert naar uw verhaal om te begrijpen wat u nodig heeft.

  Adres

  Strevelsweg 700
  Unit 303 – G8899
  3083 AS Rotterdam

  Telefoon

  <ahref=”tel:00316-10497952>06 10 49 79 52

  E-mail

  info@vdpl.nl