Klachtenregeling

Van der Pols Letselschade (hierna ook: VDPL) streeft er naar haar dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Helaas betekent dat niet, dat klachten nooit zullen voorkomen. Mocht VDPL onverhoopt haar dienstverlening niet naar tevredenheid van cliënt uitvoeren, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. VDPL heeft daarom dit klachtenreglement opgesteld. Hiermee kan VDPL op een zorgvuldige en uniforme wijze de klachten registreren, behandelen en vervolgens afhandelen. Verder maakt klachtenafhandeling conform dit reglement het mogelijk om oorzaken voor klachten op te sporen en weg te nemen en, daar waar nodig, adequate maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Artikel 1

Definities

Van der Pols Letselschade: eenmanszaak, gevestigd te Rotterdam.

 • betrokkene: degene op wiens handelen of nalaten binnen VDPL de klacht betrekking heeft.
 • klager: degene die de klacht indient.
 • behandelaar: degene die de klacht behandelt.
 • klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, een handelen, dan wel een nalaten van een medewerker van VDPL, dan wel een derde die door VDPL ten behoeve van haar dienstverlening is ingeschakeld.
Artikel 2

Indiening van de klacht

Als de klager wenst dat zijn of haar klacht volgens dit reglement wordt behandeld, dan dient de klacht schriftelijk en in de Nederlandse taal bij VDPL te worden ingediend. De klacht dient duidelijk te omschrijven, waarover klager zich beklaagt. Tevens dient de klacht de naam en de adresgegevens van de klager, alsook een dagtekening te vermelden. Als een klacht betrekking heeft op de behandeling van een dossier, moet de klacht tevens het dossiernummer vermelden. De klacht kan per post op het correspondentieadres of per e-mail (klacht@vdpl.nl) worden ingediend. 

 

Als een klacht niet is ingediend op de wijze als hierboven omschreven, dan wijst VDPL klager op de onvolkomenheid/onvolkomenheden en stelt zij klager in de gelegenheid om de klacht alsnog binnen twee weken op de juiste wijze in te dienen. Als klager desondanks in gebreke blijft de klacht op de voorgeschreven wijze in te dienen, staat het VDPL vrij te besluiten de klacht niet in behandeling te nemen.

VDPL is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen:

 • als de klacht een aangelegenheid betreft, waarover onder toepasselijkheid van dit reglement reeds eerder is geklaagd;
 • als de klacht een aangelegenheid betreft, waarover de rechter vonnis heeft gegeven, dan wel waarover een gerechtelijke procedure aanhangig is, dan wel waarover een gerechtelijke procedure in de nabije toekomst te verwachten is. Mocht, in dit laatste geval, een gerechtelijke procedure niet binnen een jaar worden opgestart, dan herleeft de mogelijkheid tot indiening van een klacht;
 • zolang terzake de gedraging, het handelen, of nalaten waarover wordt geklaagd een opsporingsonderzoek op bevel van het Openbaar Ministerie of een strafrechtelijke vervolging is ingesteld, of als de gedraging, het handelen, of nalaten waarover wordt geklaagd deel uitmaakt van de opsporing of strafrechtelijke vervolging van enig feit en met betrekking tot dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van het Openbaar Ministerie of een strafrechtelijke vervolging is ingesteld.

 

Als VDPL op grond van het bepaalde in het voorgaande, besluit een klacht niet in behandeling te nemen, stelt zij klager van haar besluit schriftelijk in kennis.

Artikel 3

Door wie wordt de klacht behandeld?

Een klacht wordt behandeld door een medewerker van letselschadebureau Van Mansum Letselschade te Rotterdam.

Artikel 4

Ontvangstbevestiging

VDPL stuurt klager binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarbij doet VDPL klager tevens een exemplaar van dit reglement toekomen, zodat klager in kennis wordt gesteld van de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden.

Artikel 5

Informele afhandeling klacht

Als de behandelaar van de klacht meent dat een informele afhandeling van de klacht mogelijk is, kan zij te allen tijde bij klager informeren of deze met een dergelijke afhandeling kan instemmen. Als klager instemt met een informele afwikkeling van zijn klacht, dan vervalt dit reglement. In geval van een informele afwikkeling, stuurt Van Mansum Letselschade klager desgevraagd een schriftelijke kennisgeving dat de klacht informeel is afgewikkeld en zodoende niet langer in behandeling is.

Artikel 6

Termijn van afhandeling

VDPL streeft er naar de klacht binnen vier weken na indiening inhoudelijk af te handelen. De hiervoor genoemde termijn is niet bindend. Aan die termijn kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Artikel 7

Afhandeling

Nadat de klacht kenbaar is gemaakt, zal Van Mansum de klacht inhoudelijk onderzoeken. Op basis van dit onderzoek zal Van Mansum Letselschade klager op de hoogte stellen van haar bevindingen, alsook van de conclusies die Van Mansum Letselschade daaraan verbindt. Als Van Mansum Letselschade de klacht geheel, dan wel gedeeltelijk gegrond verklaart, geeft Van Mansum Letselschade in haar schrijven als hiervoor onder artikel genoemd tevens aan hoe zij aan de klacht tegemoet zal komen. Mocht de gegrond verklaarde klacht betrekking hebben op door VDPL verrichte werkzaamheden, dan zal VDPL de werkzaamheden andermaal verrichten, e.e.a. behoudens het geval waarin die werkzaamheden niet langer zinvol zijn. Als sprake is van een situatie als laatst omschreven zal VDPL vervolgens met klager in overleg treden over de wijze waarop dan genoegdoening kan worden geboden.

Artikel 7

Bezwaar / Beroep

Leidt de afhandeling van de klacht niet tot het door klager gewenste resultaat, dan kan klager overwegen een klacht in te dienen bij: 

NIVRE
(secretariaat@nivre.nl)
Boompjes 251
3011 XZ Rotterdam
www.nivre.nl/wat-doet-het-nivre/klachten

doorrijden na aanrijding

Juridische hulp bij doorrijden na aanrijding

Een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan bewijs. Van der Pols Letselschade zoekt graag voor u uit of u aan deze voorwaarden voldoet en helpt u bij het indienen van uw schadeclaim. Ook wanneer de wederpartij wel bekend is staan wij u graag bij.

  vdpl

  Van der Pols Letselschade in Rotterdam is een jong, dynamisch en modern letselschadekantoor met korte communicatielijnen en veel persoonlijk contact.

  VDPL gelooft in een persoonlijke aanpak en luistert naar uw verhaal om te begrijpen wat u nodig heeft.

  Adres

  Strevelsweg 700
  Unit 303 – G8899
  3083 AS Rotterdam

  Telefoon

  <ahref=”tel:00316-10497952>06 10 49 79 52

  E-mail

  info@vdpl.nl